Privatumo politika

Bendrosios asmens duomenų tvarkymo sąlygos

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 05 24
UAB „MOTOTOJA“ (arba tiesiog „Bendrovė“ ar „mes“) saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Rinkdami ir saugodami informaciją apie Jus, mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (sutrumpintai vadinamas „BDAR“) ir kitų įstatymų, saugančių informaciją apie Jus.

Kas yra atsakingas už informacijos apsaugą?
UAB „MOTOTOJA“
Įmonės kodas: 110900052
Adresas: Ukmergės g. 425, LT12107, Lietuva
El. pašto adresas: info@mototoja.lt
Tel. Nr.: 370 5 235 6054

1. Bendrosios nuostatos.
Šias duomenų tvarkymo sąlygas patvirtino UAB „MOTOTOJA“, kontaktinius duomenis galite rasti svetainėje www.mototoja.lt . Sudarydami su Jumis sutartį, galime susitarti dėl papildomų asmens duomenų tvarkymo sąlygų.

2. Kokiu tikslu renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis?
Visų pirma tam, kad sudarytume su Jumis sutartį (įskaitant veiksmus prieš sutarties sudarymą), taip pat įvykdytume sutartinius įsipareigojimus. Jums sutikus, duomenys bus naudojami siunčiant Jums naujienas, pasiūlymus, priminimus, kvietimus, anketas ir kitokią informaciją, kuri jums gali būti naudinga. Šiais atvejais informacija yra renkama teisėtai. Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami ir kitiems šiose sąlygose minimiems tikslams.

3. Kokius duomenis renkame ir kam pirmiausia juos naudojame?
Sudarant arba ruošiantis sudaryti su Jumis sutartį, renkama informacija, įskaitant asmens duomenis: vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, vairuotojo pažymėjimo numeris, vaizdas (pavyzdžiui, nuotrauka iš vairuotojo pažymėjimo), automobilio kėbulo identifikacijos numeris (VIN), valstybinis registracijos numeris ir variklio numeris. Vėliau, bendraudami ir vykdydami sutartį, įtraukiame su Jumis aptartą informaciją (t. y. informaciją apie Jūsų užsakymus, sutartis, atsiskaitymą, transporto priemonę ir su ja susijusius darbus, padarytos žalos istoriją, išsiųstus laiškus ir pranešimus ir t. t.). Esant poreikiui, pavyzdžiui prieš bandomąjį važiavimą, galime prašyti Jūsų pateikti papildomą informaciją - patikrinti vairuotojo pažymėjimą. Be reikalingų, arba pateiktų teisingų duomenų, mes negalėsime sudaryti su Jumis sutarties ir įvykdyti jos sąlygų.

Mes galime rinkti, įrašyti, saugoti, perduoti, naudoti ir kitaip tvarkyti Jūsų duomenis, siekdami sudaryti su Jumis sutartį ar atlikdami veiksmus prieš sutarties sudarymą, šiais tikslais:

 • susisiekti, siekiant sudaryti sutartį, perduoti su sutartimi ir kitais sutarties klausimais susijusią informaciją. Pavyzdžiui, gali būti siunčiamas pranešimas apie suteiktas paslaugas arba priminimas dėl sąskaitos apmokėjimo;
 • Jums pageidaujant, perduoti pasiūlymus ir informaciją apie produktą;
 • perduoti reikiamus duomenis sutarčiai sudaryti arba vykdyti (įskaitant veiksmus prieš sutarties sudarymą) mūsų partneriams (Gamintojui, tiekėjams, kredito įstaigoms, draudimo bendrovėms, teisininkams ir pan.);
 • išrašyti ir išsiųsti sąskaitas, tvarkyti buhalterinę apskaitą;
 • rizikos prevencijos atvejais, įskaitant prieigos suteikimą autorizuotam IT paslaugų teikėjui (IT partneris), siekiant išspręsti technines problemas ir apsaugoti duomenis;
 • sudarant bandomojo važiavimo sutartį, ar suteikiant teisę naudotis mūsų automobiliu, privalome patikrinti Jūsų vairuotojo pažymėjimo galiojimą.

4. Kokiais atvejais prašysime Jūsų sutikimo?
Jeigu norėsime naudoti Jūsų duomenis kitiems tikslams, kuriems neturime sutartinio arba kito įstatyminio pagrindo, mes prašysime Jūsų sutikimo. Gavę Jūsų sutikimą, naudosime Jūsų duomenis tik konkrečiam tikslui įgyvendinti.

Pavyzdžiui, galime prašyti sutikimo atlikti sekančius veiksmus elektroniniu paštu arba telefonu:

 • siųsti Jums svarbius priminimus elektroniniu paštu arba SMS (pvz.: apie padangų priežiūrą ar keitimą Jūsų vairavimo saugumui užtikrinti);
 • UAB „MOTOTOJA“ naujienas, prekių ir paslaugų pasiūlymus, sveikinimus. Naujienose ir pasiūlymuose Jūsų pageidavimu gali būti „Toyota“, „Lexus“, bei kitų partnerių pasiūlymai, įskaitant lizingo, kredito ir draudimo bendroves;
 • kvietimus dalyvauti „UAB „MOTOTOJA“ arba „Toyota“, „Lexus“ renginiuose;
 • kviesti įvertinti UAB „MOTOTOJA“ paslaugų ir darbų kokybę, gauti atsiliepimus apie „Toyota“, „Lexus“ produktus. 

Be išvardintų dalykų, galime prašyti Jūsų sutikimo naudoti duomenis ir kitiems tikslams.

Primename, kad Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, apie tai rašydami adresu info@mototoja.lt arba kreipdamiesi į mūsų atstovybę. Tokiu atveju mes iš karto nutrauksime atitinkamas procedūras, jeigu neturėsime kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų duomenis.

5. Kokiu būdu dar galime naudoti Jūsų asmens duomenis?
Jūsų duomenis galime naudoti žemiau išvardintais tikslais, atsižvelgdami į tai, ar turime teisėtą interesą. Jūsų asmens duomenis tvarkome tik atlikę taip vadinamą „trijų etapų testą“. Įsitikiname, kad yra būtina naudoti Jūsų asmens duomenis, ir toks duomenų naudojimas atitinka Jūsų interesus ir nepažeidžia teisių. Turite teisę bet kurią akimirką atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo pagal mūsų pagrįstą interesą.

 • Jums pageidaujant (pavyzdžiui, finansavimo ar draudimo sutarties sudarymo atvejais) galime perduoti Jūsų informaciją mūsų partneriams – lizingo, kredito ir draudimo bendrovėms, kurios savo ruožtu patikrins Jūsų duomenis, reikalingus sutarčiai sudaryti ir ją vykdyti. Esant poreikiui, galime prašyti Jūsų pateikti papildomą informaciją.
 • Galime perduoti Jūsų duomenis kitiems UAB „MOTOTOJA“ partneriams ar paslaugų tiekėjams vidaus administravimo tikslais, jei to reikia vykdyti sutartį arba remiantis mūsų pagrįstu interesu, atsižvelgiant į apribojimus, numatytus duomenų apsaugos taisyklėse.
 • Galime tvarkyti Jūsų duomenis, vadovaudamiesi mūsų pagrįstu interesu, siekdami administruoti ir analizuoti mūsų klientų duomenų bazę rinkodaros arba aptarnavimo kokybės gerinimo tikslais.
 • Galime perduoti Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims, jei tai būtina siekiant apginti mūsų teises (pavyzdžiui, teismams, asmenims, dalyvaujantiems skolų išieškojimo procedūrose, antstoliams) arba vykdydami įstatymais mums paskirtas prievoles.
 • UAB „MOTOTOJA“ yra įdiegta vaizdo stebėjimo sistema. Kai apsilankote mūsų bendrovėje, Jūsų atvaizdas lieka vaizdo stebėjimo kamerų įrašuose. Apsaugos kamerų naudojimas yra mūsų pagrįstas ir teisėtas interesas. Vaizdo fiksavimo tikslas – apsaugoti mūsų darbuotojus ir klientus, taip pat mūsų darbuotojų ir klientų turtą nuo vagysčių, sunaikinimo arba sugadinimo, galimos žalos prevencijai, taip pat nustatyti asmenis, atsakingus už padarytą žalą jei tokia atsitinka. Daugiau informacijos apie vaizdo stebėjimų kamerų naudojimo sąlygas galite sužinoti mūsų bendrovėje.
 • Mūsų automobiliuose, kuriuos Jūs galite valdyti pagal nuomos arba bandomojo važiavimo sutartį, naudojama „Ecofleet“ įranga, kuri kaupia ir apdoroja duomenis apie Jūsų vairuojamo automobilio važiavimo parametrus, buvimo vietą ir kelionės maršrutą. Papildomą informaciją apie „Ecofleet“ įrangos naudojimo sąlygas galite sužinoti mūsų atstovybėje.

6. Kas dar turės prieigą prie Jūsų duomenų?
Be kitų šiose sąlygose minėtų juridinių asmenų, prieigą prie Jūsų duomenų gali turėti UAB „MOTOTOJA“ darbuotojai ir įgaliotieji asmenys, kurie vykdo savo įsipareigojimus, taip pat IT paslaugų teikėjai, rinkotyros ir kitos pagalbinės tarnybos, draudimo ir kredito įstaigos, kuriems tokie duomenys būtini siekiant įgyvendinti šiose sąlygose išdėstytus tikslus, arba kuriems įstatymų nustatyta tvarka privalome perduoti duomenis (visų pirma – valstybės institucijoms). Toyota ir Lexus automobilių tiekėjas „Toyota Baltic“ gali savo ruožtu perduoti gautus duomenis savo patronuojančiajai bendrovei „Toyota Motor Europe“ ir kitoms priklausančioms bendrovėms Europos Sąjungoje. Visi mūsų partneriai, kuriems perduodame Jūsų duomenis, yra įpareigoti saugoti konfidencialią informaciją. Negavę Jūsų sutikimo arba prašymo, mes neperduosime Jūsų asmens duomenų kitoms šiose sąlygose nurodytoms institucijoms, išskyrus atvejus, kai esame įpareigoti tai padaryti pagal įstatymus.

7. Kiek laiko mes saugosime Jūsų duomenis?
Jūsų asmeninę informaciją saugosime tiek, kiek ji bus reikalinga vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir tol, kol toks duomenų saugojimas yra mums privalomas (10 metų po sutarties pabaigos/nutraukimo). Norėdami gauti daugiau informacijos apie Jūsų asmeninės informacijos saugojimą, susisiekite su mumis.

8. Kokias Jūs turite teises?
Jūs turite teisę:

 • Pateikti prašymą atkleisti apie Jus turimą informaciją;
 • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
 • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų bendrovėje;
 • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą bendrovę;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
 • Atšaukti mums duotus sutikimus dėl duomenų rinkimo ir naudojimo.

9. Sąlygų keitimas.
UAB „MOTOTOJA“ savo nuožiūra gali keisti šias sąlygas, apie tai paskelbusi atitinkamą informaciją www.mototoja.lt tinklalapyje.

Mes naudojame slapukus. Informacija apie slapukų naudojimo politiką internetinėje svetainėje www.mototoja.lt yra patalpinta čia.